Endocrinology

PREPARATION ЕRBISOL IN THERAPY OF IDDM
Bodnar P. M., Lopushenko N. I., Nifontova L. V.
Pharmakologichnyy visnyk. – 1999. – № 2. – P. 22-27
NEW UKRAINIAN PREPARATION “ERBISOL” IN TREATMENT OF DIABETES MELLITUS
Bodnar P. M., Lopushenko N. I.
Zhurnal Akad. med. nauk Ukrainy. – 1999. – Vol. 5, № 1. – P. 67-78.
THERAPEUTIC EFFECT OF ERBISOL AT AUTOIMMUNE THYROIDITIS
Konakh V. N., Bodnar P. M., Nikolayenko A. N.
Lікy. – 2000. – № 1-2. – P. 107-109
INFLUENCE OF ERBISOL ON THE LEVEL OF CITOKINS OF PERIPHERAL BLOOD IN PATIENTS WITH AUTOIMMUNE THYROIDITIS
Bodnar P. M.
Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. – 2000. – № 8. – P.190-192
PHARMACOTHERAPY OF INSULINED DIABETES MELLITUS
Bodnar P. M., Peshko A. O., Mikhalchishin G. P., Kononenko N. O., Kyriyenko D. V., Lopushenko N. I.
Ukr. meduchnyy chasopys. – 2001. – № 3. – P. 78-83
EFFECT OF ERBISOL AND ANTIOXIDANTS COMBINATION ON METABOLIC INDICATORS IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME
Drannik G. M., Frolov V. M.
Problemy ekolohichnoi ta medychnoi genetyky i klinichnoi imunologii: zb-k nauk. prats. – Kyiv, Lugansk, Kharkiv, 2004. – Issue No. 5 (58). – P. 161-166