Genetic aspects

A NEW PREPARATION IN TREATMENT OF CHRONIC HEPATITIS C (PART II)
Boltina I.V., Vovk A. D., Solyanik I.V., Kornilina E.M., Nikolayenko A.N.
Visnyk pharmakologii ta pharmatsii. – 2005. – № 5. – P. 24-27.