Oncology

ERBISOL – ADJUVANT IN REGIONAL CHEMOTHERAPY OF MALIGNANT HEPATIC TUMORS
Gladky А. V., Nikolayenko A.M., Litvinenko А. А., Basyka D. A.
Pharmakologichnyy visnyk. – 1999. – № 1. - P. 23-26
ERBISOL IN SCHEMES OF COMPLEX TREATMENT OF MALIGNANT TUMORS
Shalimov S. A., Gladky A. V., Litvinenko A. A., Nikolayenko A. N., Gladkaya L. Y., Bazyka D. A., Yatzenko L. D.
Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv KMAPO im. P. L. Shupyka. – 1999. – Issue No. 8, book 1. – P. 604-615
INFLUENCE OF ERBISOL AND CYCLOPHERONE COMBINATION ON THE CELLULAR IMMUNITE INDICATORS IN COMPLEX TREATMENT OF TEMPORARY FORMS (T1-T2) OF RECTUM CANCER
Kalinin Е. V.
Problemy ekolohichnoi ta medychnoi genetyky i klinichnoi imunologii: zb-k nauk. prats. – Kyiv, Lugansk, Kharkiv, 2003. – Issue No. 3 (49). – Р. 229-236
EFFICIENCY OF GLUTARGIN AND ERBISOL COMBINATION IN TREATMENT OF PATIENTS WITH CANCER HORTANES
Pishchikov O. K.
Problemy ekolohichnoi ta medychnoi genetyky i klinichnoi imunologii: zb-k nauk. prats. – Kyiv, Lugansk, Kharkiv, 2003. – Issue No. 6 (52). – P. 206-212
APPLICATION OF ERBISOL® ON THE BACKGROUND OF CHEMOTHERAPY OF PATIENTS WITH CANCER OF OVARIES
Stepula V. V., Kuznetsova О. V., Маrtsinkovskaja N. V.
Annex to j. Oncology. – 2004. – Vol. 6, № 3. – P. 40
CHRONOMETRATED REGIONAL CHEMOTHERAPY OF METASTATIC DISORDERS OF LIVER
Gladky А. V.
Mir informatsionnykh tekhnologiy. – 2004. – № 1. – P. 64-67
THE FIRST EXPERIENCE OF APPLICATION OF ERBISOL® ULTRAPHARM AT REGIONAL POLY-CHEMOTHERAPY OF MALIGNANT TUMORS
Gladky A.V., Veletsky V.L., Tkachenko A.A., Nikolayenko A.N., Gladkaya L.Y., Zagorujko O.D., Bazyka D.A., Telezhinskaya K.V.
Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv KMAPO im. P. L. Shupyka. – 2005. – Issue No. 14, book 1. – P. 202-208
DISTANT RESULTS OF ERBISOL APPLICATION IN COMPLEX TREATMENT OF MALIGNANT TUMORS
Gladky А. V., Теlezhinskaya E.V., Vinnitskaya А.B., Yatsеnkо L. D., Gladkaya L.Yu., Nikolayenko А. N., Bazyka D. А.
Mir informatsionnykh tekhnologiy. – 2005. – № 2. – P. 37-43
STUDY OF ERBISOL® PREPARATION EFFECT ON CYTOKINE PRODUCTION BY PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS IN HEALTHY DONORS AND ONCOLOGIC PATIENTS
Drannik G.N., Kurchenko A.I., Fesenkova V.I., Dyagеl I.S., Коrnilina Е.М., Nikolayenko A.N., Gladky A.V.
Visnyk pharmakologii ta pharmatsii. – 2006. – № 7. – P. 29-32