Инфекционные болезни

ВПЛИВ КОМБІНАЦІЇ ГЛУТАРГІНУ ТА ЕРБІСОЛУ НА ПОКАЗНИКИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ УРОГЕНІТАЛЬНИЙ ХЛАМІДІОЗ
Гусаківська О.В., Лещинський П.Т.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 6 (52). – С. 153-159
Влияние комбинации глутаргина и ЭРБИСОЛА
на показатели перекисного окисления липидов у женщин,
больных хроническим урогенитальным хламидиозом
ВПЛИВ ЕРБІСОЛУ ТА ЦИКЛОФЕРОНУ НА КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА ТЯЖКУ ФОРМУ ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРОТИТУ
Лоскутова І. В., Фролов В. М.
Інфекційні хвороби. – 2003. – № 4. – С. 27-30
Влияние ЭРБИСОЛА и циклоферона на клинико-иммунологические
показатели у больных с тяжелой формой эпидемического паротита
ОПТИМІЗАЦІЯ СХЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОМОДУЛЯТОРА ЭРБИСОЛ® УЛЬТРАФАРМ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ПЕРСИСТУЮЧОЮ ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ ДАНІ)
Дземан М. І., Шило Г. В., Дземан Н. А., Шкредь О. Г., Корніліна О. М., Ніколаєнко О. М.
Сучасні інфекції. – 2010. – № 2. – С. 128-134
Оптимизация схемы применения иммуномодулятора ЭРБИСОЛ® УЛЬТРАФАРМ в комплексном лечении пациентов с хронической персистирующей вирусной инфекцией (обзор литературы и собственные данные)
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИММУНОТЕРАПИИ
Современная фармация. – 2012. – № 9. – С. 12-20
ПРЕПАРАТЫ КЛАССА ЭРБИСОЛ® В ТЕРАПИИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Дземан М. И., Николаенко А. Н., Дземан Н. А.
Современная фармация. – 2012 /декабрь. – С. 36-43

Вирусные гепатиты

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЭРБИСОЛОМ БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ “В”
Вовк А. Д., Татьянко Н. В.
Фармакологічний вісник. – 1999. – № 5. – С. 54-57
ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОТИПУ ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С У ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ ПРЕПАРАТОМ ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАФАРМ
Базика Д. А., Вовк А. Д., Ніколаєнко О. М.
Ліки. – 2004. – № 5/6. – С. 118-122
Характеристика фенотипа иммунокомпетентных клеток у больных хроническим гепатитом С в динамике лечения препаратом ЭРБИСОЛ УЛЬТРАфарм
ВІТЧИЗНЯНИЙ ПРЕПАРАТ ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАФАРМ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С
Вовк А. Д., Соляник І. В., Матяш В. І., Ясеновий С. П., Базика Д. А., Болтіна І. В., Ніколаєнко О. М.
Сучасні інфекції. – 2005. – № 2. – С. 63-70
Отечественный препарат ЭРБИСОЛ УЛЬТРАфарм
в лечении больных хроническим гепатитом С
НОВЫЙ ПРЕПАРАТ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С (ЧАСТЬ І)
Корнилина Е. М., Николаенко А. Н., Вовк А. Д., Соляник И. В., Базыка Д. А.
Вісник фармакології та фармації. – 2005. – № 5. – С. 24-27
НОВЫЙ ПРЕПАРАТ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С (ЧАСТЬ ІІ)
Болтина И. В., Вовк А. Д., Соляник И. В., Корнилина Е. М., Николаенко А. Н
Вісник фармакології та фармації. – 2005. – № 6. – С. 17-21