Докторские диссертации

(авторефераты дис. … докт. мед. наук)

14.01.02 «Внутрішні хвороби» - «Внутренние болезни»
Автореферат
ФЕДІВ О. І.
ЗМІНИ МЕТАБОЛІЧНОЇ, ГЕМОКОАГУЛЯЦІЙНОЇ ЛАНОК ГОМЕОСТАЗУ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ
Харків, 2002 - 44 с.
Изменения метаболического, гемокоагуляционного звеньев гомеостаза при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и патогенетическое обоснование дифференцированного лечения
14.01.13 «Інфекційні хвороби» - «Инфекционные болезни»
Автореферат
МАТЕЙКО Г.Б.
ГЕРПЕТИЧНА І ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ У ВАГІТНИХ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ, ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ
Київ, 2008 - 44 с.
Герпетическая и цитомегаловирусная инфекция у беременных: особенности течения, диагностики, лечения
14.01.18 «Очні хвороби» - «Глазные болезни»
Автореферат
МАКСИМУК  О.Ю.
ГОСТРІ ПОРУШЕННЯ ВЕНОЗНОГО КРОВООБІГУ В СІТКІВЦІ: ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, МЕДИКАМЕНТОЗНЕ І ЛАЗЕРНЕ ЛІКУВАННЯ
Одеса, 2007 - 34 с.
Острые нарушения венозного кровообращения в сетчатке: патогенез, клиника, диагностика, медикаментозное и лазерное лечение
14.01.19 «Отоларингологія» - «Отоларингология»
Автореферат
ЄВЧЕВ Ф.Д.
УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З РЕЦИДИВНИМИ ПУХЛИНАМИ І РЕГІОНАРНИМИ МЕТАСТАЗАМИ РАКУ ГОРТАНІ
Одеса, 2007 - 30 с.
Усовершенствование диагностики и лечения больных с рецидивными опухолями и регионарными метастазами рака гортани
14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби» - «Кожные и венерические болезни»
Автореферат
ВОЗІАНОВА С.В.
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕБІГУ РОЗАЦЕА У ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ, ЇХ ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА РОЗРОБКА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО АЛГОРИТМУ ЛІКУВАННЯ
Харків, 2008 - 41 с.
Клинико-патогенетические особенности формирования и течения розацеа у женщин и мужчин, их сравнительная характеристика и разработка дифферецированного алгоритма лечения
14.01.27 «Пульмонологія» - «Пульмонология»
Автореферат
ОСТРОВСЬКИЙ М.М.
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ ІЗ ЗАТЯЖНИМ ПЕРЕБІГОМ
Київ, 2005 - 36 с.
Клинико-патогенетическая характеристика и пути оптимизации лечения больных негоспитальной пневмонией с затяжным течением
14.03.04 «Патологічна фізіологія» - «Патологическая физиология»
Автореферат
ІОФФЕ І.В.
УСКЛАДНЕНІ СПОЛУЧЕНІ ВИРАЗКИ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ (ОСОБЛИВОСТІ ЕТІОЛОГІЇ, ПАТОГЕНЕЗУ ТА ЛІКУВАННЯ)
Луганськ, 2008 - 28 с.
Осложнённые сочетанные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки (этиология, патогенез, лечение)
14.03.08 «Імунологія та алергологія» - «Иммунология и аллергология»
Автореферат
ЛОСКУТОВА І.В.
ІМУННІ МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ПРИ ТЯЖКИХ І УСКЛАДНЕНИХ ФОРМАХ ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРОТИТУ У ДОРОСЛИХ
Київ, 2005 - 41 с.
Иммунные метаболические нарушения и их коррекция при тяжелых и осложненных формах эпидемического паротита у взрослых