Кандидатские диссертации

(авторефераты дис…канд. мед. наук)

14.01.01 «Акушерство та гінекологія» - «Акушерство и гинекология»
Автореферат
ГАЙСТРУК Н.А.
ПРОФІЛАКТИКА І ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ
Вінниця, 2000 - 20 с.
Профилактика и лечение нарушений фето-плацентарного комплекса при анемии беременных
Автореферат
СНІЖКО Т.Б.
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕРАПІЇ ПІЗНІХ ГЕСТОЗІВ
Львів, 2003 - 24 с.
Клинико-патогенетическое обоснование терапии поздних гестозов
Автореферат
ЧИБИСОВА І.В.
ХРОНІЧНА ПАТОЛОГІЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ВАГІТНИХ (КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ЛІКУВАННЯ, АКУШЕРСЬКА ТАКТИКА)
Харків, 2004
Хроническая патология пищеварительной системы у беременных (клинико-патогенетическая характеристика, лечение, акушерская тактика)
14.01.02 «Внутрішні хвороби» - «Внутренние болезни»
Автореферат
ШИПУЛІН В. П.
ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЕРБІСОЛ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ГЕПАТИТИ
Київ, 1996 - 20 с.
Изучение эффективности применения препарата ЭРБИСОЛ при лечении больных с хроническими гепатитами
Автореферат
КЛОЧКОВ О.Є.
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ НА ТЛІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНІВ І ХРОНІЧНОЇ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ
Луганськ, 2000
Клинико-патогенетическая характеристика и лечение хронического гепатита на фоне туберкулеза легких и хронической алкогольной интоксикации
Автореферат
ПОЯРКОВ С. О.
КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЛІКУВАННЯ У ПРАЦІВНИКІВ РІЧКОВОГО ФЛОТУ — ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
Київ, 2000 - 18 с.
Клинико-иммунологическая характеристика язвенной болезни и особенности ее лечения у работников речного флота – ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Автореферат
ВІННІКОВА Л.М.
ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АНТРАЛЮ І ЕРБІСОЛУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ГЕПАТИТИ
Луганськ, 2001 - 19 с.
Патогенетическое обоснование использования антраля и ЭРБИСОЛа при лечении больных хроническим гепатитом
Автореферат
ШЕСТАКОВА К.Г.
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ, КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕТАПНОГО ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ
Івано-Франківськ, 2001 - 20 с.
Эпидемиологическое, клинико-патогенетическое обоснование организации этапного лечения и реабилитации больных пожилого и старческого возраста c хроническим бронхитом
Автореферат
БОРЕЙКО Л.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, МЕТАБОЛІЧНИХ ТА ІМУННИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕРБІСОЛУ І РИБОКСИНУ
Івано-Франківськ, 2002 - 20 с.
Особенности функционального состояния щитовидной железы, метаболических и иммунных нарушений у больных остеоартрозом и их коррекция с помощью ЭРБИСОЛА и рибоксина
Автореферат
КОЗАК Н.П.
ОСОБЛИВОСТІ ПАТОЛОГІЇ ГЕПАТО-БІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ: ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ
Київ, 2002 - 20 с.
Особенности патологии гепатобилиарной системы у больных остеоартрозом: диагностика, профилактика, лечение
Автореферат
КУЗИК Ф.В.
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ГЕПАТИТИ З СУПУТНЬОЮ ПАТОЛОГІЄЮ БІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ
Луганськ, 2002 - 20 с.
Клинико-патогенетическое обоснование лечения больных хроническими гепатитами с сопутствующей патологией билиарной системы
Автореферат
МОСКАЛЕНКО В.В.
ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ШЛУНКА РІЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ
Київ, 2002 - 20 с.
Язвенная болезнь желудка различной локализации: особенности клинического течения и лечения
Автореферат
ПОПОВА О. В.
СИНДРОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ГЕПАТИТИ (ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, РЕАБІЛІТАЦІЯ)
Луганськ, 2002 - 20 с.
Синдром хронической усталости у больных с хроническими гепатитами (диагностика, лечение, реабилитация)
Автореферат
СУПРУН О. В. 
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ НА ТЛІ ВТОРИННИХ ІМУНОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ
Луганськ, 2002 - 20 с.
Клинико-патогенетическая характеристика и комплексное лечение хронических воспалительных заболеваний кишечника на фоне вторичных иммунодефицитных состояний
Автореферат
КЕНДЗЕРСЬКА Т.Б.
ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ЗМІН ТА ПОРУШЕНЬ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ ІЗ СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
Київ, 2003 - 20 с.
Пути коррекции метаболических изменений и нарушений системы гемостаза у больных пожилого возраста с хроническим панкреатитом и сопутствующей ишемической болезнью сердца
Автореферат
КРАСНОВА С.П.
СИНДРОМ ПІДВИЩЕНОЇ СТОМЛЕНОСТІ У ХВОРИХ З ПОЄДНАНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ ТА ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОН (клініко-патогенетична характеристика, лікування, реабілітація)
Луганськ, 2003 - 13 с.
Синдром повышенной усталости у больных с сочетанной патологией гепатобилиарной и гастродуоденальной зон
Автореферат
СОЦЬКА Я.А.
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ НА ТЛІ ПОВТОРНИХ АНГІН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІМУНОКОРИГУЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ
Луганськ, 2003 - 22 с.
Комплексное лечение и реабилитация больных хроническим бронхитом на фоне повторных ангин с использованием иммунокорригирующих препаратов
Автореферат
ВАСИЛЮК В. В. 
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, АСОЦІЙОВАНОЇ З HELICOBACTER PYLORI
Луганськ, 2004 - 20 с.
Эффективность комплексной терапии больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с Нelicobacter pylori
Автореферат
БЕЗРУК Т.О.
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕРБІСОЛУ ТА ПИЛКУ КВІТКОВОГО У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ З СУПУТНІМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ І БІЛІАРНОЇ СИСТЕМ
Київ, 2005 - 20 с.
Клинико-патогенетическое обоснование применения ЭРБИСОЛА и пыльцы цветочной у больных хроническим пиелонефритом с сопутствующими заболеваниями гастродуоденальной и билиарной систем
Автореферат
ЗІНЧЕНКО Т.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ПЕРСИСТУЮЧОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ У ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ
Харків, 2005 - 21 с.
Особенности течения и лечения персистирующей бронхиальной астмы в сочетании с хроническим холециститом у лиц женского пола
Автореферат
ШАПОВАЛОВ К.А.
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОГО АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТУ, СПОЛУЧЕНОГО З ХРОНІЧНИМ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ, ТА ЛІКУВАННЯ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНИХ УМОВАХ
Луганськ, 2005 - 20 с.
Клинико-патогенетическая характеристика хронического алкогольного гепатита, сочетанного с хроническим некалькулезным холециститом, и лечение в амбулаторно-поликлинических условиях
14.01.03 «Хірургія» - «Хирургия»
Автореферат
МОХАММЕД ДЖАФАРУ АУГІ
ІНТРАОПЕРАЦІЙНІ ТА РАННІ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ В ХІРУРГІЇ ХВОРОБ ОПЕРОВАНОГО ШЛУНКА (ПРОГНОЗУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА)
Сімферополь, 2002 - 22 с.
Интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения в хирургии болезней оперированного желудка (прогнозирование, диагностика, лечение и профилактика)
Автореферат
БРОДОВСЬКИЙ С.П.
ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЙ ПЕЧІНКИ ТА НИРОК ПРИ ПЕРИТОНІТІ
Вінниця, 2007 - 23 с.
Хирургические аспекты профилактики и лечения нарушений функций печени и почек при перитоните
14.01.14 «Ендокринологія» - «Эндокринология»
Автореферат
ЛОПУШЕНКО Н.І.
КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ ЕРБІСОЛ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Київ, 1999 - 18 с.
Клиническая оценка эффективности препарата ЭРБИСОЛ у больных сахарным диабетом
Автореферат
КОНАХ В.М.
КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕРБІСОЛУ  У ХВОРИХ НА АУТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ
Київ, 2001 - 15 с.
Клиническая оценка эффективности ЭРБИСОЛА у больных аутоиммунным тиреоидитом
14.01.15 «Нервові хвороби» - «Нервные болезни»
Автореферат
КУЗЬМІНА Л.М.
КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ФОРМ МІАСТЕНІЇ У ПОЄДНАННІ З НЕЙРОСОМАТИЧНИМИ РОЗЛАДАМИ
Харьків, 2010 - 20 с.
Клинико-иммунологическая характеристика разных форм миастения в сочетании с нейросоматическими расстройствами
14.01.18 «Очні хвороби» - «Глазные болезни»
Автореферат
ПЕТРУНЯ О.М.
ЕФФЕКТИВНІСТЬ АНТРАЛЮ ТА ЕРБІСОЛУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПРОСТУ ДІАБЕТИЧНУ РЕТИНОПАТІЮ
Одеса, 2003 - 20 с.
Эффективность антраля и ЭРБИСОЛА в комплексной терапии больных простой диабетической ретинопатией
Автореферат
ПАНЬКО О.М.
ОБГРУНТУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО АНТИОКСИДАНТНОГО ПРЕПАРАТУ ЕРБІСОЛ ПРИ ВАЖКИХ ОПІКАХ ОЧЕЙ
Одеса, 2004
Обоснование и эффективность применения нового антиоксидантного препарата ЭРБИСОЛ при тяжелых ожогах глаз
Автореферат
АБДРЯХИМОВ Р. А.
УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ ОБРОБКИ РАН ФІБРОЗНОЇ КАПСУЛИ ВАЖКОДОСТУПНОЇ ЗОНИ ОКА
Київ, 2006 - 16 с.
Усовершенствование способов обработки ран фиброзной
капсулы труднодоступной зоны глаза
14.01.19 «Отоларингологія» - «Отоларингология»
Автореферат
КОСТЮЧЕНКО О.Л.
ПРОТИРЕЦИДИВНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУСИТ
Київ, 2004 - 18 с.
Противорецидивное лечение больных с полипозным риносинуситом
Автореферат
СТАНЧЕНКО А.О.
ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВУЮЧИХ ФУРУНКУЛІВ НОСА
Київ, 2004 - 21 с.
Лечение рецидивирующих фурункулов носа
14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби» - «Кожные и венерические болезни»
Автореферат
ЛИТИНСЬКА Т.О.
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА КОЛОВИДНЕ ОБЛИСІННЯ З УРАХУВАННЯМ ІМУННОГО СТАТУСУ ТА СТАНУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
Київ, 2002 - 18 с.
Лечение больных с круговидным облысением с учетом иммунного статуса и состояния желудочно-кишечного тракта
Автореферат
ЛОБАНОВ Г.Ф.
ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА СИФІЛІС СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ, ЩО МЕШКАЄ НА ТЕРИТОРІЯХ, ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ
Київ, 2003 - 20 с.
Диагностика, лечение и реабилитация больных сифилисом среди населения, проживающих на территории, загрязненной радионуклидами
Автореферат
ПЕРЕХРЕСТЕНКО А.П.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ОПРОМІНЕННЯ ТА ПОЛЯРИЗОВАНОГО СВІТЛА В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ
Київ, 2003
Сравнительная характеристика эффективности использования ультрафиолетового облучения и поляризованного света в комплексной терапии больных псориазом
Автореферат
МАЦІДОНСЬКА І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕНОСТІ, ДІАГНОСТИКИ, КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ АЛЕРГІЧНОГО КОНТАКТНОГО ДЕРМАТИТУ, СПРИЧИНЕНОГО КОСМЕТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ
Харків, 2006 - 20 с.
Особенности распространенности, диагностики, клинического течения аллергического контактного дерматита вследствие применения косметических средств
Автореферат
СТОЯНОВА О.В. 
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РІЗНІ ФОРМИ РОЗАЦЕА З УРАХУВАННЯМ ВИРАЖЕНОСТІ ІМУНОПАТОЛОГІЧНИХ РЕАКЦІЙ
Харьків, 2007 - 20 с.
Дифференцированный подход к лечению больных различными формами розацеа с учетом выраженности иммунопатологических реакций
Автореферат
ЦІДИЛО І.Г.
ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ З УРАХУВАННЯМ СТАНУ ІМУНІТЕТУ
Івано-Франківськ, 2008 - 19 с.
Оптимизация комплексного лечения больных псориазом с учетом состояния иммунитета
14.01.22 «Стоматологія» - «Стоматология»
Автореферат
ВАСИЛЬЧЕНКО О.І.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ЧЕРВОНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЮ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ХВОРИХ НА ІНСУЛІНОЗАЛЕЖНИЙ ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Київ, 2002 - 18 с.
Особенности клинического течения и лечения красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта у больных инсулинозависимым сахарным диабетом
Автореферат
ЖИРОВА В.Г.
ПОРУШЕННЯ СИСТЕМ ГЕМОСТАЗУ, КЛІТИННОГО І ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ І ДИСТРОФІЧНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПАРОДОНТА У ПІДЛІТКІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
Київ, 2002 - 20 с.
Нарушение систем гемостаза, клеточного и гуморального иммунитета при воспалительных и дистрофично-воспалительных заболеваниях пародонта у подростков и их коррекция в комплексном лечении
Автореферат
ОРНАТ Г. С.
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ОЦІНКА ІМУНОЛОГІЧНИХ І ГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ ПЕРЕБІГУ ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ ТА ОБГРУНТУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
Івано-Франківськ, 2002 - 20 с.
Клинико-лабораторная оценка иммунологической и генетические факторы течения протезных стоматита и обоснование медикаментозной коррекции в комплексном лечении
Автореферат
ДЗЕМАН Н.А.
КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ЗАГАЛЬНОАДАПТИВНИХ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ
Київ, 2005 - 20 с.
Коррекция нарушений общеадаптационных реакций организма в комплексном лечении генерализованного пародонтита
Автореферат
РЕГУРЕЦЬКА Р.А.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ПРОСТОГО ГЕРПЕСУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА ТА ГУБ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
Київ, 2008 - 20 с.
Особенности клинического течения и лечения простого герпеса слизистой оболочки полости рта и губ у лиц молодого возраста
Автореферат
РЕШЕТНЯК О. В.
ЛІКУВАННЯ Candida-АСОЦІЙОВАНОГО СТОМАТИТУ У ЖІНОК З УРОГЕНІТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ГРИБКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ
Київ, 2008 - 20 с.
Лечение Candida-асоциированного стоматита у женщин с урогенитальной патологией грибкового происхождения
Автореферат
ТКАЧЕНКО В. А.
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТАЦІЇ
Одеса, 2008 - 15 с.
Клинико-лабораторное обоснование выбора лечебно-профилактического комплекса при дентальной имплантации
Автореферат
ЧЕГРИНЮК Л.Т.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ ПРИ ПСОРІАЗІ
Київ, 2011 - 17 с.
Особенности клинического течения и лечения генерализованного пародонтита при псориазе
14.01.27 «Пульмонологія» - «Пульмонология»
Автореферат
ДЕМЧЕНКО О.Р.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕРБІСОЛУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХИТ
Київ, 1999 - 18 с.
Эффективность ЭРБИСОЛА в лечении больных хроническим обструктивным бронхитом
Автореферат
МИРОНЕНКО І. І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕРБІСОЛУ ТА ТІОТРИАЗОЛІНУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НЕГОСПІТАЛЬНИМИ ПНЕВМОНІЯМИ
Ялта, 2003 - 24 с.
Особенности применения ЭРБИСОЛА и тиотриазолина в комплексной терапии больных внебольничными пневмониями
14.01.36 «Гастроентерологія» - «Гастроэнтерология»
Автореферат
ЗУБРИЦЬКИЙ О.С.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, ПЕРЕБІГУ І ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Київ, 2005 - 22 с.
Особенности развития, течения и лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у военнослужащих
14.03.01 «Нормальна анатомія» - «Нормальная анатомия»
Автореферат
ПОГОРЄЛОВ М.В.
РІСТ, БУДОВА ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ КІСТОК СКЕЛЕТА ПІД ВПЛИВОМ ЗАГАЛЬНОГО ОПРОМІНЕННЯ ТА СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ (анатомо-експериментальне дослідження)
Сімферополь, 2005 - 23 с.
Рост, строение и формообразование костей скелета под влиянием общего облучения и солей тяжелых металлов (анатомо-экспериментальное исследование
14.03.08 «Імунологія та алергологія» - «Иммунология и аллергология»
Автореферат
ВІТИК Л.Д.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПЕЦИФІЧНОЇ АЛЕРГОВАКЦИНАЦІЇ У ХВОРИХ НА ПОЛІНОЗ ШЛЯХОМ КОРЕКЦІЇ ІМУНОЛОГІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ
Київ, 2008 - 23 с.
Повышение эффективности специфической аллерговакцинации у больных поллинозом путем коррекции иммунологической реактивности
14.03.09 «Гістологія, цитологія та ембріологія» - «Гистология, цитология и эмбриология»
Автореферат
АНДИБУРА Н.Ю.
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПРИ НАКОПИЧЕННІ СПОЛУК СВИНЦЮ В ОРГАНІЗМІ ТА ЗА УМОВ ДІЇ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ КОРИГУЮЧИХ ЗАСОБІВ
Сімферополь, 2005 - 20 с.
Морфофункциональное состояние надпочечников при накоплении соединений свинца в организме и в условиях действия фармакологических корректирующих средств
Автореферат
ОСТАПЕНКО О.В.
МОРФОГЕНЕЗ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ КУМУЛЯЦІЇ СПОЛУК СВИНЦЮ В ОРГАНІЗМІ ТА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДЕЯКИХ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ КОРИГУЮЧИХ ЗАСОБІВ
Київ, 2008 - 20 с.
Морфогенез поджелудочной железы при кумуляции соединений свинца в организме и применении некоторых фармакологических корригирующих средств
Автореферат
РОГОЗІНА О.В.
ВІКОВІ ЗМІНИ ПЕРЕДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗУ ЗА ЗВИЧАЙНИХ УМОВ СЕРЕДОВИЩА, ПРИ ХРОНІЧНІЙ СВИНЦЕВІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННІ КОРИГУЮЧИХ ЗАСОБІВ
Сімферополь, 2008 - 20 с.
Возрастные изменения передней доли гипофиза в обычных средовых условиях, при хронической свинцовой интоксикации и применении корригирующих препаратов
Автореферат
КУПША О. І. 
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ПЕЧІНЦІ МИШЕЙ ПРИ ТРИВАЛОМУ НАДХОДЖЕННІ В ОРГАНІЗМ МАЛИХ ДОЗ СВИНЦЮ І ВПЛИВ НА НИХ АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛУ ТА ЕРБІСОЛУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Сімферополь, 2010 - 21 с.
Морфофункциональные изменения в печени мышей при длительном поступлении в организм малых доз свинца и влияние на них альфа-токоферола и ЭРБИСОЛА (экспериментальное исследование)
03.00.09 «Імунологія» - «Иммунология» (биологические науки)
Автореферат
ФЕСЕНКОВА В.Й.
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ЕРБІСОЛ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН
Київ, 2003 - 22 с.
Влияние препарата ЭРБИСОЛ на функциональную активность иммунокомпетентных клеток
Автореферат
МАТВІЄНКО Ю.О.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЕОЗИНОФІЛІВ І БАЗОФІЛІВ КРОВІ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗМІН В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОКОРИГУЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ
Київ, 2004
Функциональное состояние эозинофилов и базофилов крови больных бронхиальной астмой и особенности его изменения в условиях применения иммунокорригирующих препаратов