АНОТАЦІЯ

Василюк В.В. Ефективність комплексної терапії хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Луганський державний медичний університет МОЗ України, Луганськ, 2004.

Дисертація присвячена удосконаленню якості лікування 155 хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, асоційованої із H. pylori-інфекцією. Оцінено залежність клінічного перебігу захворювання від морфофункціональних змін слизової шлунка та дванадцятипалої кишки. На підставі клініко-лабораторних, інструментальних методів дослідження встановлено ефективність запропонованих композицій із включенням вітчизняних препаратів ербісолу та етонію в комплексній терапії хворих на ВХ. Розроблено наступні композиції ліків 1) – омез, кларитроміцин, амоксицилін, етоній; 2) — омез, кларитроміцин, амоксицилін, ербісол; 3) — омез, кларитроміцин, амоксицилін, етоній, ербісол. Після проведеного курсу лікування встановлено швидше покращення клінічної картини захворювання, ерадикації H. pylori настала у 90,3 % – 96,9 % випадків, — нормалізації секреторної функції шлунка. Після проведеної терапії етонієм у хворих на виразкову хворобу шлунка значно покращилась субмікроскопічна організація сполучнотканинних структур, власної пластинки слизової оболонки, мікроциркуляторного русла, посилюється транспорт речовин із навколокапілярних тканин у кровоплин, зменшується  прикапілярний набряк.

Ключові слова: виразкова хвороба, терапія, омез, кларитроміцин, амоксицилін, етоній, ербісол.

 

АННОТАЦИЯ

Василюк В.В. Эффективность комплексной терапии больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с Helicobacter pylori. Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.02 – внутренние болезни. – Луганский государственный медицин­ский университет МОЗ Украины, Луганск, 2004.

Диссертация посвящена усовершенствованию качества лечения больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с H. pylori-инфекцией. Определено состояние секреторной функции желудка, проведены морфологические, ультра­структурные исследования слизистой оболочки желудка у больных с язвенной болезнью желудка и морфологические исследования слизистой оболочки желудка и ДПК у больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. Оценена зависимость клинического течения заболевания от морфофункциональных изменений слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

Разработаны и предложены три композиции лечения: 1) омез, кларитромицин, амоксициллин, этоний; 2) омез, кларитромицин, амоксициллин, эрбисол; 3) омез, кларитромицин, амоксициллин, этоний, эрбисол.

Проведено лечение 155 больных: из них 80 – язвенной болезнью желудка и 75 – язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки.

В зависимости от особенностей течения язвенной болезни, размеров и локализации язв, способов лечения больные были разделены на две группы. Первая группа больных (сопоставления) (n=31) и вторая основная – 94 пациента. Основная группа подразределена на три подгруппы ІІа, ІІб, ІІв.

При использовании стандартной композиции лекарств у 31 больного  группы сопоставления частота эрадикации H. pylori со слизистой пилороантрального отдела желудка установлена у 87,1±6,0 % обследованных   (РІ-ІІа > 0,05), субъективные и объективные клинические проявления заболевания исчезли на 5,13±0,30 сутки (РІ-ІІа < 0,001), эпителизация язв за курс лечения состоялась на 22,10±0,13 сутки (РІ-ІІа < 0,001) у 93,3±5,3 % (РІ-ІІа > 0,05). Признаки воспалительного процесса слизистых эндоскопически исчезли у 87,1±6,0 % обследованных (РІ-ІІа > 0,05).

При использовании первой предложенной композиции лекарств у 31 больного ІІа подгруппы больных частота эрадикации H. pylori со слизистой установлена у 90,3±5,3 % пациентов (РІ-ІІа > 0,05), субъективные и объективные клинические проявления заболевания исчезли на 3,58±0,24 сутки (РІ-ІІа < 0,001), заживление язвы состоялось на 20,32±0,14 сутки (РІ-ІІа < 0,001) у 93,5±4,4 % больных (РІ-ІІа > 0,05). Признаки воспалительного процесса слизистых эндоскопически исчезли у 90,3±5,3 % больных (РІ-ІІа > 0,05).

При использовании второй композиции лекарств у 31 больного ІІб подгруппы частота эрадикации H. pylori установлена у 93,5±4,4 % пациентов     (РІ-ІІб > 0,05), субъективные и объективные синдромы проявления заболевания исчезли на 3,30±0,18 сутки (РІ-ІІб < 0,001), эпителизация язв за курс лечения состоялась на 19,90±0,13 сутки (РІ-ІІб < 0,001) у 96,8±3,2 % больных (РІ-ІІб > 0,05). Признаки воспалительных процессов слизистых эндоскопически исчезли у 93,5±4,4 % (РІ-ІІб > 0,05).

При использовании третей композиции лекарств у 32 больных ІІв подгруппы частота эрадикации H. pylori со слизистой установлена у 96,9±3,1 % пациентов (РІ-ІІв > 0,05), субъективные и объективные синдромы  проявления заболевания исчезли на 2,88±0,15 сутки (РІ-ІІв < 0,001), заживление язв за курс лечения состоялась на 18,19±0,09 (РІ-ІІв < 0,001) у 96,9±3,1 % больных (РІ-ІІв > 0,05). Признаки воспалительного процесса слизистых эндоскопически исчезли у 96,9±3,1 % больных (РІ-ІІв > 0,05).

После проведенного 28 дневного курса лечения етонием у 30 больных язвенной болезнью желудка, находившихся на лечении в начальном этапе исследования, субъективные и объективные проявления заболевания исчезли на 6,12±0,3 суток (Р<0,05), эпителизация язв наступила у 73,3±8,1% (Р<0,001). Признаки воспального процесса слизистых под эндоскопическим контролем исчезли у 66,7±8,6% больных (Р>0,05). Частота эрадикации H. Pylori наступила у 73,3±8,1% пациентов (Р>0,05).

Полученные результаты о субмикроскопической организации секреторных клеток свидетельствует о том, что после проведенного курса терапии этонием усиливается функциональная, в том числе слизьпродуцирующая активность дополнительных мукоцитов, снижается функция главных клеток и тормозится секреторная функция париетальных клеток. Это изменение происходит на фоне активизации репаративных процессов. Значительно улучшается субмикро-скопическая организация соединительнотканных структур, собственной пластинки слизистой оболочки желудка, микроциркуляторного русла. Заметно усиливается транспорт веществ из околокапиллярных тканей в кровоток, в результате чего уменьшается прикапиллярный отёк, уменьшается воспаление в соединительной ткани.

Ключевые слова: язвенная болезнь, терапия, омез, кларитромицин, амоксициллин, этоний, эрбисол.

SUMMARY

Vasylyuk V.V. The efficiency of the complex treatment of gastric and duodenal peptic ulcers associated with Helicobacter pylori. – Manuscript. Dissertation for the degree of candidate of medical sciences in the specialty 14.01.02 – internal diseases. – Lugansk State Medical University, Lugansk, 2004.

The dissertation is devoted to improving the diagnosis quality of treating 155 patients with gastric and duodenal ulcers associated with Helicobacter pylori. There have been evaluated the disease clinical course dependence upon morphofunctional changes in gastric and duodenal membrane.

Clinico-laboratory efficiency of the suggested method while using aethonium and erbisolum in complex treating patients with ulcers has been estimated. The following combinations of medicines were elaborated:

  • omez, claritromycin, amoxycillini and aethonium;
  • omez, claritromycin, amoxycillini, erbisolum;
  • omez, claritromycin, amoxycillini, aethonium, erbisolum.

On completing the suggested therapy there have been estimated the improvement of the disease clinical course and Hp eradication in 90,3-96,9 per cent of all cases as well as normalization of the secretary function of the stomach. After aetonium therapy there considerably improved submicroscopic structure of the connective tissue of the mucous membrane, proper plate, microcirculatory flow and the transportation of the substances from pericapillary tissues into the blood flow, as well as decreased precapillary edema in 30 patients.

Key-words: ulcer, therapy, omez, claritromycin, amoxycillin, aethonium, erbisolum.