АНОТАЦІЯ

Матейко Г. Б. Герпетична і цитомегаловірусна інфекції у вагітних : особливості перебігу, діагностики, лікування.Рукопис.  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – ДУ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, Київ, 2008.

Вивчено частоту інфікування вагітних Івано-Франківської області ВПГ 1/2 і ЦМВ, особливості перебігу ГІ і ЦМВІ під час гестації, реакцію імунної системи вагітних на різні клінічні форми цих інфекцій, вплив тривалості й активності інфекційного процесу на перебіг і наслідки вагітності, стан плода і плаценти, морфологічні зміни у плаценті.

Розроблено стандартизовані підходи до діагностики ГІ і ЦМВІ у вагітних, серологічний моніторинг за їх перебігом, методику прогнозування акушерських ускладнень, інфікування плода, що дає змогу передбачити ймовірність розвитку прогнозованих ускладнень, своєчасно визначити лікарську тактику, при  необхідності застосувати відповідні лікувально-профілактичні заходи.

Науково обгрунтовано і розроблено раціональні схеми комплексної терапії вагітних з гострими і хронічними активними формами ГІ і ЦМВІ – противірусної (у випадку ГІ) в поєднанні з імунотерапією (специфічні імуноглобуліни, препарат рекомбінантного α-2b інтерферону віферон), яка призначалась з врахуванням характеру імунної відповіді вагітної, пробіотиками. Комплексна терапія позитивно впливає на показники імунного і цитокінового статусу, функціонального стану фетоплацентарного комплексу, знижує частоту репродуктивних втрат, акушерських і перинатальних ускладнень, інфікування плода.

Вперше використані вітчизняні препарати – рекомбінантний ІЛ-2 (ронколейкін) у прегравідарній підготовці жінок з рецидивною ГІ, хронічною активною ЦМВІ і ербісол в якості імунотерапії у цих жінок під час вагітності. Прегравідарна підготовка забезпечує стійку ремісію інфекції під час вагітності, профілактику неонатальної смертності, інфікування плода, знижує частоту репродуктивних втрат, перинатальних і акушерських ускладнень.

       Ключові слова : герпетична і цитомегаловірусна інфекції, вагітні жінки,  імунний статус, ускладнення і наслідки вагітності, їх прогнозування, комплексна етіопатогенетична терапія, прегравідарна підготовка.

 

АННОТАЦИЯ

Матейко Г. Б. Герпетическая и цитомегаловирусная инфекции у беременных: особенности течения, диагностики, лечения. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.13 – инфекционные болезни. ГУ Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского АМН Украины, Киев, 2008.

Работа посвящена усовершенствованию диагностических и лечебно-профилактических програм, разработке способов прогнозирования акушерских    осложнений, инфицирования плода у беременных с ГИ и ЦМВИ.

Изучены частота инфицирования беременных Ивано-Франковской области ВПГ 1/2 и ЦМВ, особенности течения ГИ и ЦМВИ во время гестации, реакция имунной системы беременных на различные клинические формы этих инфекций, влияние продолжительности и активности инфекционного процесса на течение и исходы беременности, состояние плода и плаценты, морфологические изменения в плаценте.

Определена диагностическая ценность современных специфических методов лабораторной диагностики для верификации клинических форм ГИ и ЦМВИ у беременных и на этом основании разработаны стандартизированные подходы к их диагностике, серологический мониторинг за течением инфекционного процесса во время беременности.

Разработана методика прогнозирования акушерских осложнений, инфицирования плода у беременных с ГИ и ЦМВИ на основании определения  прогностического коэффициента риска при помощи компьютерной программы. Она дает возможность оценить вероятность развития прогнозируемых осложнений, своевременно определить врачебную тактику, использовать при необходимости соответствующие лечебно-профилактические мероприятия, направленные на их предупреждение.

Научно обоснованы и разработаны рациональные схемы комплексной терапии беременных с острыми и хроническим активными ГИ и ЦМВИ – противовирусной (в случае ГИ) в сочетании с дифференцированной иммунотерапией (специфические иммуноглобулины, препарат рекомбинантного α-2b интерферона виферон) с учетом характера имунного ответа беременной,  пробиотиками. Комплексная терапия положительно влияет на показатели имунного и цитокинового статуса, функциональное состояние фетоплацентарного комплекса, снижает частоту репродуктивных потерь, акушерских и перинатальных осложнений, инфицирования плода.

Впервые использованы отечественные препараты – рекомбинантный ИЛ-2 (ронколейкин) в предгравидарной подготовке женщин с рецидивирующей ГИ, хронической активной ЦМВИ и эрбисол в качестве имунотерапии у этих пациенток во время беременности. Предгравидарная подготовка обеспечивает стойкую ремиссию инфекций у беременных, профилактику неонатальной смертности, инфицирования плода, снижает частоту акушерских и перинатальних  осложнений, репродуктивных потерь.

Ключевые слова: герпетическая и цитомегаловирусная инфекции, беременные, иммунитет, осложнения и исходы беременности, их прогнозирование, комплексная этиопатогенетическая терапия, прегравидарная подготовка.

 

ANNOTATION

Mateyko G. B. Herpes and cytomegalovirus infection of pregnant: peculiarities of process, diagnostic, treatment. — Manuscript.  Thesis on scientific degree doctor of medicine aquiry by speciality 14.01.13 — infectious diseases. State Institution Institute of Epidemiology and Infectious Diseases honoured by name of L.V. Gromashevskiy, Medical Sciences Academy of Ukraine, Kyiv, 2008.

Rate of pregnant infected by HSV1/2 and CMV, peculiarities of HVI an CMVI process at the period of gestation, immune system reaction on different clinical forms of infection, influence on duration and activity of infection process and sequelae of pregnancy, fetus and placenta condition, morphological changes of placenta were studied.

Standardized approach in diagnostic HVI and CMVI, serological monitoring of it’s flow, prognostication methodic of obstetrical complications, fetus infecting was worked out, that lets to foresee possible development of complications prognosis, indicate treatment policy on time, apply appropriate treatment- preventive measures if needed.

It is proved scientifically and worked out rational complex of therapeutic regimen for pregnant with HVI and CMVI-antivirus in case of HVI together with immunotherapy (specific immunoglobulins, preparation of recombinant α-2b interferon viferon), prescribed depending on character of immune answer and probiotics. Complex therapy influences positively on immune and cytokine status indexes, fetoplacental complex functional condition, decreases the rate of obstetrical and perinatal complications.

Domestic drugs — recombinant IL 2 (roncoleykin) in pregravidar preparation of women with recidivating HVI, chronic active CMVI and erbisol were applied at the period of pregnancy. Pregravidar preparation provides stable remission of infection at pregnancy, fetus infecting prophylaxis, decreases frequency of reproductive losses, perinatal and obstetrical complications.

Key words: herpes and cytomegalovirus infection, pregnant women, immune status, complications and results of pregnancy, complex etiopathogenetic treatment, pregravidаr preparation.