АНОТАЦІЯ

Чегринюк Л.Т. Особливості клінічного перебігу та лікування генералізованого пародонтиту при псоріазі. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 — стоматологія. — Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, 2011.

Дисертація присвячена вивченню особливостей клінічного перебігу генералізованого пародонтиту у хворих на псоріаз.

Виявлена висока розповсюдженість захворювань пародонта (гінгівіту і генералізованого пародонтиту) у хворих на псоріаз залежно від віку та тривалості захворювання на псоріаз.

Генералізований пародонтит у даної категорії осіб характеризується вираженим прогресуючим перебігом, який супроводжується зниженням показників неспецифічної резистентності та пригніченням місцевого імунітету тканин пародонта.

Встановлена наявність взаємозв’язку між загостренням псоріатичної хвороби та активності дистрофічно-запального процесу в пародонті, що свідчить про взаємозв’язок цих двох захворювань.

Виявлені зміни рівня продукції ІЛ-10, ФНП-α, ІФН-γ мононуклеарними клітинами периферійної крові у відповідь на вплив токсину стафілокока у хворих на генералізований пародонтит на тлі псоріазу до та після комплексного лікування. Для корекції імунних порушень при І енералізованому пародонтиті на тлі псоріазу поряд з традиційним лікуванням були застосовані імуномодулятор вітчизняного виробництва ербісол і вітамінний препарат кверцетин.

Розроблений комплексний патогенетично обгрунтований спосіб лікування хворих на генералізований пародонтит на тлі псоріазу з використанням ербісолу та кверцетину дозволив досягти ефективного результату лікування у 80,95 % пацієнтів.

Проведений порівняльний аналіз найближчих і віддалених результатів лікування хворих на генералізований пародонтит на тлі псоріазу з використанням ербісолу і вітамінного препарату кверцетину показав значно кращі результати порівняно з традиційними методами лікування пацієнтів контрольної групи.

Ключові слова: генералізований пародонтит, псоріаз, суперантигени, цитокіни, лікування.

 

АННОТАЦИЯ

Чегринюк Л.Т. Особенности клинического течения и лечения генерализованного пародонтита при псориазе. – Рукопис. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 — стоматология. — Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, Киев, 2011.

Диссертация посвящена изучению особенностей клинического течения и лечения генерализованного пародонтита у больных псориазом.

Выявлена высокая распространенность заболеваний пародонта (гингивита и генерализованного пародонтита) у больных псориазом, которая зависит от возраста и длительности заболевания псориазом.

Генерализованный пародонтит у данной категории лиц в большинстве случаев характеризуется выраженным прогрессирующим течением, которое сопровождается снижением показателей неспецифической резистентности: и угнетением местного иммунитета тканей пародонта.

Установлено наличие взаимосвязи между обострением псориатической болезни и активности дистрофически-воспалительного процесса в пародонте, что говорит о взаимосвязи этих двух заболеваний.

Исследования уровня продукции ИЛ-10, ФНО-а, ИФН-у в ответ на действие токсина стафилококка (SЕВ) у больных генерализованным пародонтитом на фоне псориаза выявило повышение секреции провоспалительных цитокинов (ФНО-а и ИФН-у) и регуляторного (ИЛ-10) по сравнению с контролем.

Выявлены изменения уровня продукции ИЛ-10, ФНО-а, ИФН-у в ответ на воздействие токсина стафилококка у больных генерализованным пародонтитом на фоне псориаза до лечения и после комплексного лечения. Учитывая это, для коррекции иммунных нарушений при генерализованном пародонтите на фоне псориаза наряду с традиционным лечением были применены иммуномодулятор отечественного производства эрбисол и витаминный препарат кверцетин.

Разработано комплексное патогенетически обоснованное лечение больных генерализованным пародонтитом на фоне псориаза с использованием

отечественного иммуномодулятора эрбисола и витаминного препарата кверцетина, что позволило достичь зффективных результатов лечения у 80,95 % пациентов.

Проведенный сравнительный анализ ближайших и отдаленных результатов лечения больных генерализованным пародонтитом на фоне псориаза с применением эрбисола и кверцетина показал значительно лучшие результаты по сравнению с традиционными методами лечения пациентов контрольной группы.

Проведенные исследования позволяют проследить динамику основных патогенетических этапов течения генерализованного пародонтита на фоне псориаза. Показана необходимость регулярного диспансерного наблюдения и проведения стоматологических лечебно-профилактических мероприятий всем пациентам с псориазом.

Разработанная с учетом выявленных особенностей клинического течения схема комплексной терапии генерализованного пародонтита с использованием иммунокорегирующего препарата эрбисола и витаминного препарата кверцетина позволяет сократить термины лечения на 2-3 посещения, добиться более длительной стабилизации процесса в пародонте. Для учреждений здравоохранения стоматологического профиля предложен патогенетические обоснованный, безопасный в применении, с отсутствием побочного действия и осложнений метод лечения больных генерализованным пародонтитом при псориазе.

Разработанный метод лечения больных генерализованным пародонтитом доступен для широкого внедрения в практику в амбулаторных условиях и позволяет повысить эффективность лечения генерализованного пародонтита на фоне псориаза.

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, псориаз, суперантигены, цитокины, лечение.

 

ANNOTATION

Chegrynyuk L.T Peculiarities of clinical course and treatment of generalized periodontitis in patients with psoriasis. – Manuscript. Dissertation for the degree of candidate of medical sciences in the specialty 14.01.22 – stomatology. – Bogomolets National Medical University, Kyiv, 2011.

The thesis is devoted to peculiarities of the clinical course of generalized periodontitis in patients with psoriasis.

It was revealed high prevalence of periodontal diseases (gingivitis and generalized periodontitis) in patients with psoriasis depends on the age and disease duration in psoriasis.

Generalized periodontitis in this category of persons in most cases characterized by a distinct active progressive course, which was accompanied by a decrease of nonspecific resistance and suppression of local immunity of periodontal tissue.

The existence of the relation between exacerbation of psoriatic disease activity and dystrophic-inflammatory process in periodontal tissue shows the connection between these two diseases.

The high level of production IL-10, TNF-α, IFN-γ in response to staphylococci toxins in patients with generalized periodontitis and psoriasis before treatment and after complex treatment. For this purpose, the first time for the correction of immune disorders in generalized periodontitis and psoriasis with traditional treatment was applied immunomodulator erbisol and vitamin quercetin.

An effective integrated pathogenically justified treatment of patients with generalized periodontitis and psoriasis using immunomodulator erbisol and vitamin product quercetin was developed.

A comparative analysis of immediate and remote results of treatment patients with generalized periodontitis and psoriasis obtained after complex treatment with erbisol and quercetin revealed better results in comparison with traditional methods of treatment.

Key wordsgeneralized periodontitis, psoriasis, superantigens, cytokines, treatment.