АНОТАЦІЯ

Вітик Л. Д. Підвищення ефективності специфічної алерговакцинації  у хворих на поліноз шляхом корекції імунологічної реактивності. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.08 – імунологія та алергологія. – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено проблемі підвищення ефективності лікування хворих на поліноз за допомогою специфічної імунотерапії пилковими алергенами в комбінації з імунокоригуючою терапією.

Визначено, що у мешканців м. Києва, які страждають на поліноз, його клініко-імунологічними особливостями є: поєднання ринокон’юнктивального, бронхообструктивного синдромів з враженням інших ЛОР-органів та шкіри,  порушення співвідношення основних регуляторних субпопуляцій Т-лімфоцитів, підвищення функціональної активності В-лімфоцитів, ознаки алергії та аутосенсибилизації до антигенів легеневої тканини.

Парентеральна специфічна імунотерапія пилковими алергенами за прискореною схемою в комбінації з імуномодулюючим засобом Ербісол Екстра є ефективним та безпечним методом лікування хворих на поліноз. Її клінічна ефективність за результатами трьохрічного спостереження за хворими  становить 93,6%.

Специфічна імунотерапія пилковими алергенами в поєднанні з імунокорекцією призводить до більш швидкої нормалізації імунного статусу хворих на поліноз, підвищує вміст Т-лімфоцитів із супресорною активністю, функціональну активність Т-хелперів 1-го типу за показниками секреції γ-інтерферону, зменшує функціональну активність Т-хелперів 2-го типу за показниками секреції інтерлейкіну-13,  сприяє переключенню імунної відповіді з Th2- на Th1-клітини, призводить до пригнічення функціональної активності В-лімфоцитів, зниженню рівня загального IgE та алерген-специфічних IgE антитіл, аутоантитіл до антигенів легеневої тканини, сприяє зниженню на 8,4% частоти побічних реакції при проведенні алерговацинації.

Ключові слова: поліноз, пилкові алергени, шкірне тестування, імуноферментний аналіз, алерговакцинація, імунокорекція.

 

АННОТАЦИЯ

Витык Л. Д. Повышение эффективности специфической аллерговакцинации у больных поллинозом путем коррекции иммунологической реактивности. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.08 – иммунология и аллергология. – Национальный медицинский університет им. А. А. Богомольца, Киев, 2008.

Диссертация посвящена проблеме повышения эффективности лечения больных поллинозом при помощи специфической иммунотерапии пыльцевыми аллергенами в комбинации с иммунокорригирующей терапией.

Изучены клинико-иммунологические особенности течения поллиноза у жителей г.Києва. При этом установлено, что к ним относятся: сочетание риноконъюнктивального, бронхообструктивного синдромов с поражением других ЛОР-органов и кожи,  а также нарушения соотношения основных регуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов, повышение функциональной активности В-лимфоцитов, признаки аллергии и аутоаллергии к антигенам легочной ткани. При выявлении клинических признаков поллиноза врачам-аллергологам рекомендуется после сбора аллергологического анамнеза проводить кожные прик-тесты с отечественными микстами пыльцевых аллергенов, а при их положительных результатах с отдельными пыльцевыми аллергенами из состава микстов. При обследовании больных поллинозом следует проводить лабораторное иммунологическое обследование, поскольку у них часто развиваются нарушения соотношения основных регуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов, повышение функциональной активности В-лимфоцитов, признаки аллергии и аутосенсибилизации к антигенам легочной ткани.

Показано, что для специфической диагностики поллиноза целесообразно сочетать кожный прик-тест с отечественными пыльцевыми аллергенами и определение аллерген-специфических антител к аллергенам пыльцы при помощи иммуноферментного анализа. У жителей г. Киева развитие поллиноза чаще вызывают аллергены лещины, березы, полыни, лебеды, ольхи и реже другие пыльцевые аллергены.

При выявлении гиперчувствительности к пыльцевым  аллергенам и при отсутствии противопоказаний, пациентам рекомендовано проведение специфической иммунотерапии соответствующими аллергенами — показаниями для проведения специфической аллерговакцинации пыльцевыми аллергенами при поллинозе являються:

  • невозможность прекращения контакта с пыльцевыми аллергенами;
  • клинически подтвержденная гиперчувствительность к пыльцевым алергенам, совпадающая с результатами кожного тестирования;
  • дтверждение IgE зависимого механизма сенсибилизации
  • сенсибилизация не болем чем к 5-10 пыльцевым аллергенам;
  • возраст больного не старше 50 лет;
  • отсутствие противопоказаний.

Парентеральная специфическая иммунотерапия пыльцевыми аллергенами по ускоренной схеме в комбинации с иммуномодулирующим средством Эрбисол Экстра является эффективным и безопасным методом лечения больных поллинозом. Ее клиническая эффективность по результатам трехлетнего наблюдения за больными  составляет 93,6%.

Специфическая иммунотерапия пыльцевыми аллергенами в сочетании с иммунокоррекцией приводит к снижению кожной чувствительности к «виновным» аллергенам, а также к более быстрой нормализации иммунного статуса больных поллинозом, повышает содержание Т-лимфоцитов с супрессорной активностью, функциональную активность Т-хелперов 1-го типа по показателям секреции γ-интерферона, снижает функциональную активность Т-хелперов 2-го типа по показателям секреции интерлейкина-13,  способствует переключению иммунного ответа с Th2 на Th1 клетки, приводит к угнетению функциональной активности В-лимфоцитов, снижению уровня общего IgE и аллерген-специфических IgE антител, аутоантител к антигенам легочной ткани. Она также способствует снижению на 8,4% частоты побочных реакций при проведении аллерговакцинации пыльцевыми аллергенами.

Ключевые слова: поллиноз, пыльцевые аллергены, кожное тестирование, иммуноферментный анализ, аллерговакцинация, иммунокоррекция.

 

ANNOTATION

Vityk L. D. Increas effectiveness specific allergovaccinetion of sick people who suffer from the season allergical renit by means correction of immunological reactiviti. Manuscript. Dissertation for the degree of candidate of medical sciences in the specialty 14.03.08 – immunology and allergology. – Bogomolets National Medical University, Kyiv, 2008.

The thesis is declicated to the problem of increasing of effectiveness of the treatment for patients with pollinosis by means of the specific immunotherapy by pollen allergens in combination of immunocorrection therapy.

The clinical-immunological features of the pollinosis proceeding of Kyiv citizens were tested. It was stated, that the following things have attitude to them: combination of rhinoconjunctival, bronchoobstructional syndrome with the damage of other ofholaringological organs and skin, and also the disorder of correlation of main regulatory subpopulation of T-lymphocytes, the increasing of the functional activity of B-lymphocytes, the signs of the allergy and autoallergy to the antigens of pulmonary substance. It is showed that for special diagnostic of pollinosis it is advisable to combine skin prick – test with home-produced pollen allergens and definition of allergen-specific antibodies to the pollen allergens with the help of immunosorbent analysis. In Kyiv residents, the development of pollinosis is more likely to cause allergens of hazel, birch, wormwood, swans, alder and less often other pollen allergens.

Pаrenteral specific immunotherapy with the help of pollen allergens with the speedy system in the combination with immunocontrolled preparation Erbisol Extra is effective and safe method for pollinosis treatment. It’s clinical effectiveness according to the result of 3-years observation after sick peaple is 93,6%.

Specific immunotherapy by pollen allergens in the combination with immunocorrection causes the reduction of skin sensitiveness to the “bad” allergens, and can cause more quickly normalization of immune status of pollinosis sick people, increase a content of T-lymphoсytes with oppressed activity, functional activity of T-helpers of the 1st type according to the indexes of y – interferon secretion, reduces functional activity of T-helpers of the 2nd type according to the indexes of interleikin-13 secretion, helps to transfer immune reaction from the Th2- to Th1- cells, leads to the suppression of functional activity of B-lympocytes, causes the reduction of the general IgE and allergenspecific IgE-antibodies degree also causes the reduction of the degree autoantibodies to autigens of pulmonary substance. It also results the reduction of frequency of side reactions to the 8,4% in the allergovaccination by pollen allergens.

Key words:  pollinosis, pollen allergens, skin tests, allergovacctination, immunocorrection.