АННОТАЦІЯ

Костюченко О.Л. Протирецидивне лікування хворих на поліпозний риносинусит. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю оториноларингологія. Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України, Київ.

Дисертаційна робота присвячена обгрунтуванню та розробці нової технології лікування хворих на рецидивуючий поліпозний риносинусит з використанням протизапального імуностимулюючого препарату ербісол, базуючись на вивченні патогенетичних ланцюгів цього захворювання і можливості прогнозування позитивних результатів. Вивчено реакції слизової оболонки порожнини носа на локальний вплив ербісолу в експерименті та особливості його дії на поліпозну тканину in vitro. Визначено стимулюючий вплив препарату на процеси синтезування секреторних імуноглобулінів клітинами плазмоцитарного типу та збільшення кількості функціонально активних макрофагів, а також посилення захисних функцій миготливого епітелію, не викликаючи патологічних змін в структурах вивчених об єктів. Клінічними, імунологічними, цитохімічними та біофізичними методами доведена висока ефективність комплексного застосування ербісолу при лікуванні хворих на поліпозний риносинусит. Позитивні результати досліджень стали основою для створення методу протирецидивного лікування хворих із вказаною патологією, що складається із місцевого ендоназального в передопераційному періоді та внутрішньом язевого введення препарату в післяопераційному періоді для стабілізації клінічного ефекту і подовження періоду ремісії. Запропонований метод лікування хворих на поліпозний риносинусит з використанням ербісолу високоефективний, не має побічної дії і може застосовуватись як в стаціонарних, так і в амбулаторних умовах.

  1. Поліпозний риносинусит найчастіше зустрічається у віковій групі років (56,44%) як у чоловіків, так і у жінок, що становить відповідно 31,68 та 32,91%. Основними скаргами хворих були: утруднення носового дихання (80,56%), слизово-гнійні виділення з порожнини носа (51,67%), неповноцінний сон (43,33%), 31,67% обстежених скаржились на зниження нюху різного ступеня.
  2. Розвиток поліпів слизової оболонки порожнини носа характеризується наявністю вираженого локального імунодефіциту, який проявляється збільшенням кількості прозапальних клітин в поліпозній тканині, значним зниженням вмісту IgA, підвищенням продукції IgG, а також високим рівнем інтерлейкіна-1 в ротоглотковому секреті хворих.
  3. Перебіг поліпозного риносинуситу супроводжується змінами в системному імунітеті хворих, а також підвищенням процесів перекисного окислення ліпідів та зниженням антиоксидантної активності, порушенням балансу окислювально-відновної системи.
  4. Місцеве застосування ербісолу в експерименті виявило позитивний вплив препарату на функціонально-метаболічні показники структурних компонентів слизової оболонки порожнини носа щурів при відсутності негативної побічної дії, що дало можливість використовувати ербісол в протирецидивній терапії хворих на поліпозний риносинусит.
  5. Клінічне застосування ербісолу у хворих на поліпозний риносинусит викликало активацію імунних реакцій, що доведено стимуляцією фагоцитарних функцій клітин крові, підвищенням продукції a- та g- інтерферонів, збільшенням кількості Т-лімфоцитів, зниженням рівня інтерлейкіна-1, підвищенням концентрації IgA і зниженням вмісту IgG в ротоглотковому секреті, що є важливим індикатором підвищення резистентності слизової оболонки до патогенних агентів.

Застосування методу протирецидивної терапії хворих на поліпозний риносинусит з використанням ербісолу підвищує ефективність лікування, поновлює фізіологічні функції носа, дає стійкі клінічні, клініко-імунологічні і цитохімічні результати у віддаленому періоді.