Dermatology

Vrachebnoe delo. – 2001. – № 5-6. – P. 138-140
Problemy ekologichnoi i medychnoi genetyky i klinichnoi imunologii: zbirnyk naukovykh prats. – Kyiv, Lugansk, Kharkiv, 2001. – Issue 2 (34). – P. 62-67
Vrachebnaja practika. – 2003. – № 3. – P. 80-82
Ukr. J. of dermatology, venereology, cosmetology. – 2007. – № 4. – P. 39-41
Sovremennaja pharmatsija. – 2016. – June. – P. 38-40