Endocrinology

Pharmakologichnyy visnyk. – 1999. – № 2. – P. 22-27
Zhurnal Akad. med. nauk Ukrainy. – 1999. – Vol. 5, № 1. – P. 67-78.
Lікy. – 2000. – № 1-2. – P. 107-109
Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. – 2000. – № 8. – P.190-192
Ukr. meduchnyy chasopys. – 2001. – № 3. – P. 78-83
Problemy ekolohichnoi ta medychnoi genetyky i klinichnoi imunologii: zb-k nauk. prats. – Kyiv, Lugansk, Kharkiv, 2004. – Issue No. 5 (58). – P. 161-166