Surgery

Problemy ekolohichnoi ta medychnoi genetyky i klinichnoi imunologii: zb-k nauk. prats. – Kyiv, Lugansk, Kharkiv, 2000. – Issue No. 6 (32). – P. 162-169
Practychna medytsyna. – 2002. – P. 74-76
Sovremennaja pharmatsija. – 2017 / November. – P. 36-38