Gynecology

Problemy ekologichnoi i medychnoi genetyky i klinichnoi imunologii: zbirnyk naukovykh prats. – Kyiv, Lugansk, Kharkiv, 2000. – Release 4 (30). – P. 61-69
Zbirnyk naukovykh prats Asotsiatsii akusheriv-ginekologiv Ukrainy.– Кyiv, 2001. – P. 579-582
Problemy ekologichnoi i medychnoi genetyky i klinichnoi imunologii: zbirnyk naukovykh prats. – Kyiv, Lugansk, Kharkiv, 2002. – Issue 6 (45). – P. 153-163
Pediatriya, akusherstvo ta ginekologiya. – 2004. – № 4. – P. 98-101
Zdorov’ye zhenshchiny. – 2005. – № 4 (24). – P. 93-96
Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO n.a. Shupik.– Кyiv, 2006. – Issue 15, book 1. – P. 574-581