Geriatrics and gerontology

Bukovinskyy med. visnuk. – 2002. – Vol. 6, № 3. – P. 120-123
Suchasna gastroenterologiya. – 2006. – № 1. – P. 22-29
Mir informatsionnykh tekhnologiy. – 2010. – № 3-4. – P. 58-60