Otorhinolaryngology

Zh. vushnykh, nosovykh i gorlovykh khvorob. – 2003. – № 6. – P. 23-27
Rinologija. – 2004. – № 1. – P. 29-33
Zh. vushnykh, nosovykh i gorlovykh khvorob. – 2004. – № 1. – P. 44-47
International medical J. – 2006. – № 1. – P. 41-44