Neurology

hаrmakologichny visnyk. – 2000. – № 6. – P. 16-21
Problemy ekologichnoi i medychnoi genetyky i klinichnoi ímunologii: zbirnyk naukovykh prats. – Kyiv, Lugansk, Kharkiv, 2000. – Release 4 (30). – P. 229-235
Journal of a practitioner. – 2003. – P. 38-46
Clinical surgery (ukr.). – 2006. – № 8. – P. 37-39
Mir informatsionnykh tekhnologiy. – 2010. – № 3-4. – P. 58-60
Mir informatsionnykh tekhnologiy. – 2010. – № 3-4. – P. 60-62
Sovremennaja pharmatsija. – 2016/ August. – P. 36-38