Immunology and allergology

Laboratorna diagnostyka. – 2003. – № 2. – P. 37-40
Likarska sprava. – 2003. – № 3-4. – P. 113-117
Imunologija ta alergologija. – 2005. – № 4. – P. 77-79
Visnyk pharmakologii ta pharmatsii. – 2005. – № 5. – P. 24-27
Imunologija ta alergologija. – 2006. – № 1. – P. 45-47
Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO n.a. P.L. Shupik.– Кyiv, 2006. – Issue 15, book 2. – P. 206-211
Imunologija ta alergologija. – 2006. – № 4. – P. 69-71
Visnyk pharmakologii ta pharmatsii. – 2006. – № 7. – P. 29-32
Suchasni infektsii. – 2007. – № 4. – P. 94-98