Stomatology

Visnyk stomatologii. – 1997. – № 1. – P. 68-71
Visnyk stomatologii. – 1997. – № 3 (15). – P. 330-332
Ukr. naukovo-medychnyy molodizhnyy zh. – 1998. – № 1-2. – P. 134-136
Sovremennaja stomatologija. – 2000. - № 2 (10). – P. 48-49
Imunologija ta alergologija. – Vinnytsja, 2005. – № 3. – P. 20-23
Naukovyy visnyk National Med. University. – 2006. – № 4. – P. 232-237
Eskulap Dentist. – 2008. – № 1-2. – P. 38-43