Pulmonology

Ukr. pulmonologichnyy zh. – 1996. – № 4 (14). – P. 10-16
Ukr. pulmonologichnyy zh. – 1998. – № 4. – P. 32-34
Provizor. – 1999. – № 2. – P. 44-46
Naukobyy visnyk Uzhgorodskogo universitetu. – 2003. – Issue No. 19. – P. 155-158
Problemy ekolohichnoi ta medychnoi genetyky i klinichnoi imunologii: zb-k nauk. prats. – Kyiv, Lugansk, Kharkiv, 2003. – Issue No. 6 (52). – P. 96-105
Problemy ekolohichnoi ta medychnoi genetyky i klinichnoi imunologii: zb-k nauk. prats. – Kyiv, Lugansk, Kharkiv, 2004. – Issue No. 5 (58). – P. 151-161
Problemy ekolohichnoi ta medychnoi genetyky i klinichnoi imunologii: zb-k nauk. prats. – Kyiv, Lugansk, Kharkiv, 2003. – Issue No. 1 (47).
Infectsiyni chvoroby. – 2007. – № 1. – P. 38-40