Infectious Diseases

Problemy ekologichnoi i medychnoi genetyky i klinichnoi imunologii: zbirnyk naukovykh prats. – 2003. – Issue 6 (52). – P. 153-159
Infektsiyni chvoroby. – 2003. – № 4. – P. 27-30
Suchasni infektsii. – 2010. – № 2. – P. 128-134
Sovremennaja pharmatsija. – 2012. – № 9. – P. 12-20
Sovremennaja pharmatsija. – 2012 / December. – P. 36-43

Viral hepatitis

Pharmakologichny visnyk. – 1999. – № 5. – P. 54-57
Suchasni infektsii. – 2005. – № 2. – P. 63-70
Visnyk pharmakologii ta pharmatsii. – 2005. – № 5. – P. 24-27
Visnyk pharmakologii ta pharmatsii. – 2005. – № 6. – P. 17-21