Oncology

Pharmakologichnyy visnyk. – 1999. – № 1. - P. 23-26
Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv KMAPO im. P. L. Shupyka. – 1999. – Issue No. 8, book 1. – P. 604-615
Problemy ekolohichnoi ta medychnoi genetyky i klinichnoi imunologii: zb-k nauk. prats. – Kyiv, Lugansk, Kharkiv, 2003. – Issue No. 3 (49). – Р. 229-236
Problemy ekolohichnoi ta medychnoi genetyky i klinichnoi imunologii: zb-k nauk. prats. – Kyiv, Lugansk, Kharkiv, 2003. – Issue No. 6 (52). – P. 206-212
Annex to j. Oncology. – 2004. – Vol. 6, № 3. – P. 40
Mir informatsionnykh tekhnologiy. – 2004. – № 1. – P. 64-67
Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv KMAPO im. P. L. Shupyka. – 2005. – Issue No. 14, book 1. – P. 202-208
Mir informatsionnykh tekhnologiy. – 2005. – № 2. – P. 37-43
Visnyk pharmakologii ta pharmatsii. – 2006. – № 7. – P. 29-32