Ophthalmology

Pharmakologichnyy visnyk. – 1999. – January / February. – P. 65-71
Ophtalmologicheskiy J. – 2004. - № 3. – P. 44-47